مقایسه مغز مهره داران

مقایسه مغز

حتما با این شکل کتاب درسی سوم دبیرستان آشنایی دارید. در این شکل مغز تعدادی از جانداران با هم مقایسه شده است. هر چند این شکل طراحی شده و غیر واقعی بوده و همچنین اندازه مغز جانداران به درستی نشان داده نشده است. اگر می خواهید تصویر واقعی از مغز جانداران و سیر تکاملی اونا رو ببینید، بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.