آشنایی با برخی ناهنجاری های کروموزومی (دو جنسه ها، سندروم پاتو و ادوارد)

دو جنسه ها

در کتاب درسی سال سوم با برخی ناهنجاری های کروموزومی مثل نشانگان داون آشنا شدید. اما این تنها یکی از این نارسایی هاست. در این مطلب با برخی دیگر از این ناهنجاری های آشنا خواهیم شد. ناهنجاری هایی مثل سندروم پاتو (تری زومی 13) و سندروم ادوارد (تری زومی 18) سندروم ترنر و سندرم کلاین فیلتر (ناهنجاری های جنسی، افراد دو جنسیتی). تمامی این نارسایی ها در اثر مشکلات تقسیم کروموزوم ها بوجود آمده که توجه شما را برخی از این موارد جلب می کنیم.