جدول مقایسه ای ماهیچه های دمی و بازدمی

ماهیچه های دمی و بازدمی

در فصل 5 کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 در مورد ماهیچه های دمی و بازدمی به طور کلی اشاراتی شده است. ماهیچه هایی که به کمک آن ها حجم قفسه سینه تغییر و به عمل دم و بازدم کمک می شود. در این بخش مقایسه ای کنکوری و ترکیبی از ماهیچه های دمی و بازدمی در سیستم تنفس انسان قرار داده شده است.  این جدول از جزوه ترکیبی آموزش زیست شناسی به سبک پروانه انتخاب شده است.