آشنایی با ساختار و عملکرد قلب

آشنایی با قلب انسان

قلب، عضله قدرتمندی است که وظایف اولیه آن، پمپ خون بدون اکسیژن به ریه ها، یعنی محل  مبادله ی دی اکسید کربن- اکسیژن و پمپ خون حاوی اکسیژن در تمام بدن است. قسمت بالای قلب، «قاعده» و تحتانی ترین و کناری ترین قسمت آن «نوک» (اپکس؛ apex) نامیده می شود.

ویژگی های مقاله:

بررسی ساختار و آناتومی قلب همراه با فیلم

بررسی عملکرد و فیزیولوژی قلب

 تفسیر نوارقلب (الکتروکاردیوگرام) همراه با فیلم

 مراحل تکامل جنینی قلب