بهمن ۰۱, ۱۳۹۸

مطالب مشابه

8 Comments

 1. 4

  یاسمن

  سلام من منطقه ۱ هستم و رتبه منطقه ۹۲۲۰ شده حدودا چیا قبول میشم

  پاسخ
  1. 4.1

   مصطفی احمدی اقبال

   ۵۴۷۶ ۲۹۲۷۴ ۸۲۰۶ منطقه ۱ پسر تهران پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران
   ۵۴۸۶ ۲۹۳۰۴ ۸۲۱۲ منطقه ۱ پسر تهران پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران
   ۵۳۳۷ ۲۹۳۰۴ ۸۲۱۲ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۷۰۸ ۲۹۳۰۴ ۸۲۱۲ منطقه ۱ دختر تهران شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
   ۵۹۲۶ ۲۹۳۰۴ ۸۲۱۲ منطقه ۱ پسر مشهد تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۱۶۳ ۲۹۳۳۴ ۸۲۱۷ منطقه ۱ دختر تبريز اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه
   ۵۵۰۷ ۲۹۳۶۱ ۸۲۲۵ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۶۰۰۴ ۲۹۳۶۱ ۸۲۲۵ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم
   ۶۴۷۶ ۲۹۳۸۷ ۸۲۳۲ منطقه ۱ پسر تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
   ۵۵۰۲ ۲۹۳۸۷ ۸۲۳۲ منطقه ۱ دختر تهران هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
   ۵۳۳۴ ۲۹۳۸۷ ۸۲۳۲ منطقه ۱ پسر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
   ۵۷۳۷ ۲۹۴۳۵ ۸۲۴۲ منطقه ۱ دختر تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
   ۵۶۱۹ ۲۹۴۵۷ ۸۲۴۷ منطقه ۱ دختر شيراز علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
   ۵۳۵۴ ۲۹۴۵۷ ۸۲۴۷ منطقه ۱ پسر تبريز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
   ۵۴۱۴ ۲۹۴۵۷ ۸۲۴۷ منطقه ۱ پسر اصفهان شيمي محض | دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پيام نور
   ۵۲۹۹ ۲۹۴۸۴ ۸۲۵۷ منطقه ۱ پسر تهران بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
   ۵۸۷۷ ۲۹۴۸۴ ۸۲۵۷ منطقه ۱ دختر تبريز اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه
   ۵۵۷۵ ۲۹۵۱۳ ۸۲۶۶ منطقه ۱ پسر تهران تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه
   ۵۱۳۴ ۲۹۵۴۰ ۸۲۷۴ منطقه ۱ دختر شيراز اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس
   ۵۴۰۲ ۲۹۵۶۶ ۸۲۸۱ منطقه ۱ پسر تهران اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
   ۵۵۲۶ ۲۹۵۶۶ ۸۲۸۱ منطقه ۱ دختر قم هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
   ۵۴۵۲ ۲۹۵۶۶ ۸۲۸۱ منطقه ۱ دختر تهران تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
   ۵۴۳۱ ۲۹۵۹۶ ۸۲۸۷ منطقه ۱ دختر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
   ۵۳۷۳ ۲۹۶۵۲ ۸۲۹۶ منطقه ۱ دختر اصفهان اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان
   ۵۶۲۷ ۲۹۶۵۲ ۸۲۹۶ منطقه ۱ دختر مشهد علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
   ۵۵۱۵ ۲۹۷۰۴ ۸۳۱۲ منطقه ۱ پسر تهران کارداني دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
   ۵۶۵۱ ۲۹۸۱۶ ۸۳۳۸ منطقه ۱ دختر شيراز اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه
   ۶۰۰۶ ۲۹۸۱۶ ۸۳۳۸ منطقه ۱ دختر تهران مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
   ۵۴۲۴ ۲۹۸۸۴ ۸۳۵۴ منطقه ۱ دختر شيراز مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
   ۵۳۲۹ ۲۹۸۸۴ ۸۳۵۴ منطقه ۱ پسر مشهد حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
   ۵۲۷۵ ۲۹۹۱۴ ۸۳۶۲ منطقه ۱ پسر اصفهان بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
   ۵۳۸۲ ۲۹۹۱۴ ۸۳۶۲ منطقه ۱ پسر تبريز روانشناسي | دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
   ۵۴۸۱ ۲۹۹۴۲ ۸۳۷۰ منطقه ۱ دختر تهران اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
   ۶۵۲۸ ۲۹۹۴۲ ۸۳۷۰ منطقه ۱ پسر تبريز پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
   ۵۵۸۰ ۲۹۹۷۶ ۸۳۷۸ منطقه ۱ دختر شيراز مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
   ۵۹۵۸ ۳۰۰۰۲ ۸۳۸۴ منطقه ۱ دختر شيراز علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
   ۶۴۰۲ ۳۰۰۰۲ ۸۳۸۴ منطقه ۱ پسر اصفهان حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
   ۵۷۶۰ ۳۰۰۰۲ ۸۳۸۴ منطقه ۱ پسر مشهد هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
   ۵۶۰۲ ۳۰۰۳۱ ۸۳۹۴ منطقه ۱ دختر مشهد علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
   ۵۷۴۱ ۳۰۰۶۸ ۸۴۰۴ منطقه ۱ پسر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان
   ۵۸۲۲ ۳۰۰۶۸ ۸۴۰۴ منطقه ۱ دختر شيراز علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
   ۵۵۰۰ ۳۰۱۰۵ ۸۴۱۲ منطقه ۱ دختر مشهد روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه
   ۵۰۵۴ ۳۰۱۰۵ ۸۴۱۲ منطقه ۱ دختر مشهد علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
   ۵۳۷۲ ۳۰۱۶۹ ۸۴۲۶ منطقه ۱ دختر تبريز شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه
   ۵۵۳۷ ۳۰۲۵۹ ۸۴۴۷ منطقه ۱ دختر تبريز اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي
   ۶۰۲۸ ۳۰۲۵۹ ۸۴۴۷ منطقه ۱ پسر اردبيل روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
   ۵۵۱۷ ۳۰۳۱۸ ۸۴۶۵ منطقه ۱ پسر شيراز علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
   ۵۳۷۲ ۳۰۳۱۸ ۸۴۶۵ منطقه ۱ دختر تبريز اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد
   ۵۲۱۶ ۳۰۳۷۱ ۸۴۷۸ منطقه ۱ دختر شيراز شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه
   ۵۲۲۸ ۳۰۳۷۱ ۸۴۷۸ منطقه ۱ پسر تهران پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
   ۵۲۴۵ ۳۰۳۷۱ ۸۴۷۸ منطقه ۱ دختر مشهد حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
   ۵۵۲۰ ۳۰۳۷۱ ۸۴۷۸ منطقه ۱ دختر شيراز علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
   ۵۵۷۱ ۳۰۴۰۰ ۸۴۸۹ منطقه ۱ دختر شيراز حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه
   ۵۹۴۹ ۳۰۴۷۲ ۸۵۰۳ منطقه ۱ پسر تبريز روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
   ۵۳۸۱ ۳۰۴۹۸ ۸۵۰۸ منطقه ۱ پسر مشهد علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
   ۵۶۸۱ ۳۰۵۲۷ ۸۵۱۳ منطقه ۱ دختر تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
   ۶۱۰۳ ۳۰۵۵۶ ۸۵۱۹ منطقه ۱ پسر تهران مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
   ۶۰۰۹ ۳۰۵۵۶ ۸۵۱۹ منطقه ۱ پسر تبريز اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
   ۵۲۳۵ ۳۰۵۵۶ ۸۵۱۹ منطقه ۱ دختر تهران مهندسي طبيعت | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
   ۵۲۹۴ ۳۰۵۸۲ ۸۵۲۸ منطقه ۱ دختر خسروشاه پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
   ۶۰۵۵ ۳۰۵۸۲ ۸۵۲۸ منطقه ۱ پسر شيراز پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
   ۵۹۰۸ ۳۰۵۸۲ ۸۵۲۸ منطقه ۱ پسر شيراز پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
   ۵۳۰۴ ۳۰۶۳۱ ۸۵۴۱ منطقه ۱ دختر شيراز مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
   ۵۵۹۸ ۳۰۶۵۳ ۸۵۴۷ منطقه ۱ دختر تهران مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
   ۵۹۴۶ ۳۰۶۷۹ ۸۵۵۷ منطقه ۱ پسر تبريز علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد
   ۵۶۸۰ ۳۰۶۷۹ ۸۵۵۷ منطقه ۱ دختر اصفهان روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه
   ۵۶۹۷ ۳۰۶۷۹ ۸۵۵۷ منطقه ۱ دختر تهران مديريت بازرگاني | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه
   ۶۴۶۵ ۳۰۶۷۹ ۸۵۵۷ منطقه ۱ پسر شاهين شهر زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه
   ۵۷۲۹ ۳۰۷۱۱ ۸۵۶۵ منطقه ۱ پسر اصفهان پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
   ۵۲۵۹ ۳۰۷۱۱ ۸۵۶۵ منطقه ۱ دختر شيراز تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد
   ۵۶۷۸ ۳۰۷۴۵ ۸۵۷۰ منطقه ۱ پسر تهران اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
   ۵۴۶۷ ۳۰۷۷۰ ۸۵۷۶ منطقه ۱ دختر تبريز اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
   ۵۶۵۳ ۳۰۷۹۰ ۸۵۸۲ منطقه ۱ پسر اصفهان پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
   ۵۹۰۹ ۳۰۸۵۳ ۸۶۰۱ منطقه ۱ دختر مشهد اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
   ۵۸۱۸ ۳۰۹۱۱ ۸۶۱۷ منطقه ۱ پسر مشهد علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول
   ۶۶۷۶ ۳۰۹۴۳ ۸۶۲۵ منطقه ۱ دختر تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه
   ۶۲۹۸ ۳۰۹۷۶ ۸۶۳۵ منطقه ۱ دختر تبريز مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
   ۶۰۱۵ ۳۰۹۷۶ ۸۶۳۵ منطقه ۱ دختر تهران پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
   ۵۴۴۳ ۳۱۰۰۴ ۸۶۴۶ منطقه ۱ پسر اصفهان پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
   ۶۷۴۰ ۳۱۰۳۰ ۸۶۵۳ منطقه ۱ پسر تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
   ۵۶۲۴ ۳۱۰۳۰ ۸۶۵۳ منطقه ۱ دختر شيراز علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
   ۵۸۵۰ ۳۱۰۸۰ ۸۶۵۹ منطقه ۱ دختر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
   ۵۰۶۰ ۳۱۲۲۹ ۸۷۰۶ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۰۸۷ ۳۱۲۲۹ ۸۷۰۶ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۳۹۷ ۳۱۲۵۵ ۸۷۱۳ منطقه ۱ دختر مشهد مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
   ۵۳۱۴ ۳۱۳۰۹ ۸۷۳۳ منطقه ۱ دختر شيراز پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
   ۵۶۷۰ ۳۱۳۰۹ ۸۷۳۳ منطقه ۱ پسر شيراز پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
   ۵۵۹۴ ۳۱۳۳۷ ۸۷۴۰ منطقه ۱ دختر تهران مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
   ۵۲۰۴ ۳۱۳۶۷ ۸۷۵۱ منطقه ۱ دختر مشهد زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
   ۵۷۵۴ ۳۱۳۶۷ ۸۷۵۱ منطقه ۱ پسر شيراز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
   ۵۲۲۹ ۳۱۳۹۴ ۸۷۶۰ منطقه ۱ پسر تبريز علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه
   ۵۸۲۷ ۳۱۴۲۲ ۸۷۶۶ منطقه ۱ دختر تهران مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران
   ۵۶۱۷ ۳۱۴۲۲ ۸۷۶۶ منطقه ۱ پسر اصفهان پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
   ۶۰۵۵ ۳۱۴۵۲ ۸۷۷۵ منطقه ۱ دختر مشهد زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي
   ۵۳۸۵ ۳۱۴۵۲ ۸۷۷۵ منطقه ۱ دختر شيراز علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
   ۵۵۷۰ ۳۱۴۸۳ ۸۷۸۴ منطقه ۱ دختر شيراز اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس
   ۵۵۱۰ ۳۱۵۱۸ ۸۷۹۱ منطقه ۱ پسر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
   ۵۴۹۰ ۳۱۵۴۶ ۸۷۹۶ منطقه ۱ دختر تهران اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه
   ۵۹۹۰ ۳۱۵۶۸ ۸۸۰۱ منطقه ۱ پسر تهران روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
   ۵۹۱۴ ۳۱۵۶۸ ۸۸۰۱ منطقه ۱ پسر تهران مديريت صنعتي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
   ۵۴۶۵ ۳۱۵۹۷ ۸۸۱۰ منطقه ۱ دختر تهران مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
   ۵۲۷۲ ۳۱۵۹۷ ۸۸۱۰ منطقه ۱ دختر شيراز علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
   ۵۸۹۱ ۳۱۶۲۸ ۸۸۱۹ منطقه ۱ پسر اصفهان روانشناسي | دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پيام نور
   ۶۸۵۱ ۳۱۶۲۸ ۸۸۱۹ منطقه ۱ پسر مشهد زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه
   ۵۷۱۳ ۳۱۷۱۲ ۸۸۴۱ منطقه ۱ دختر تبريز اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
   ۶۲۶۷ ۳۱۷۹۳ ۸۸۶۵ منطقه ۱ دختر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
   ۵۷۲۶ ۳۱۸۲۳ ۸۸۷۴ منطقه ۱ دختر شيراز پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
   ۵۴۳۲ ۳۱۸۵۴ ۸۸۸۲ منطقه ۱ پسر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم
   ۵۲۷۸ ۳۱۸۸۳ ۸۸۸۸ منطقه ۱ دختر مشهد مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۵۷۵ ۳۱۹۰۹ ۸۸۹۳ منطقه ۱ دختر شيراز شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه
   ۵۲۶۱ ۳۱۹۳۶ ۸۸۹۹ منطقه ۱ دختر شيراز علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
   ۵۶۸۳ ۳۱۹۳۶ ۸۸۹۹ منطقه ۱ دختر شيراز اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه
   ۵۵۳۱ ۳۲۰۸۰ ۸۹۳۹ منطقه ۱ پسر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم
   ۵۶۶۵ ۳۲۱۰۵ ۸۹۴۷ منطقه ۱ دختر شيراز اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس
   ۶۰۸۰ ۳۲۱۰۵ ۸۹۴۷ منطقه ۱ دختر تبريز مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
   ۵۵۵۹ ۳۲۱۳۶ ۸۹۵۵ منطقه ۱ دختر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
   ۵۲۱۱ ۳۲۱۳۶ ۸۹۵۵ منطقه ۱ دختر اصفهان اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
   ۵۴۷۳ ۳۲۱۷۱ ۸۹۶۲ منطقه ۱ دختر مشهد مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
   ۵۲۶۵ ۳۲۲۰۳ ۸۹۷۱ منطقه ۱ دختر تهران اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران
   ۵۶۷۷ ۳۲۲۲۹ ۸۹۷۹ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
   ۵۶۲۳ ۳۲۲۵۶ ۸۹۸۶ منطقه ۱ پسر اصفهان علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد
   ۶۳۸۴ ۳۲۲۵۶ ۸۹۸۶ منطقه ۱ دختر تبريز شيمي محض | دانشگاه تبريز | روزانه
   ۵۷۳۳ ۳۲۲۹۰ ۸۹۹۳ منطقه ۱ دختر تهران مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
   ۵۸۵۹ ۳۲۲۹۰ ۸۹۹۳ منطقه ۱ پسر تهران زيست شناسي جانوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
   ۵۴۰۹ ۳۲۲۹۰ ۸۹۹۳ منطقه ۱ پسر شيراز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
   ۵۵۶۹ ۳۲۲۹۰ ۸۹۹۳ منطقه ۱ پسر اصفهان هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه
   ۵۶۶۷ ۳۲۳۲۲ ۹۰۰۲ منطقه ۱ دختر مشهد مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
   ۷۵۱۴ ۳۲۳۲۲ ۹۰۰۲ منطقه ۱ پسر اصفهان زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | روزانه
   ۶۱۴۵ ۳۲۳۸۲ ۹۰۱۶ منطقه ۱ پسر تبريز اقتصاد | دانشگاه تبريز | روزانه
   ۵۳۶۲ ۳۲۳۸۲ ۹۰۱۶ منطقه ۱ دختر مشهد علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم
   ۵۶۶۷ ۳۲۴۴۰ ۹۰۳۴ منطقه ۱ پسر شيراز اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان
   ۵۵۸۷ ۳۲۴۶۵ ۹۰۴۲ منطقه ۱ پسر تهران پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
   ۵۴۹۶ ۳۲۴۹۳ ۹۰۵۰ منطقه ۱ دختر تهران زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي
   ۵۳۲۹ ۳۲۴۹۳ ۹۰۵۰ منطقه ۱ دختر تبريز اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
   ۵۰۲۸ ۳۲۵۴۸ ۹۰۶۳ منطقه ۱ دختر تهران اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران
   ۵۲۷۹ ۳۲۵۷۶ ۹۰۷۱ منطقه ۱ پسر تبريز اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
   ۵۵۹۹ ۳۲۵۷۶ ۹۰۷۱ منطقه ۱ دختر تهران پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
   ۵۵۶۸ ۳۲۵۷۶ ۹۰۷۱ منطقه ۱ دختر مشهد مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۵۰۲ ۳۲۵۷۶ ۹۰۷۱ منطقه ۱ دختر مشهد علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
   ۵۶۶۴ ۳۲۵۷۶ ۹۰۷۱ منطقه ۱ دختر تهران مديريت امورگمرکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
   ۶۰۸۶ ۳۲۶۰۸ ۹۰۸۰ منطقه ۱ پسر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان
   ۵۶۷۰ ۳۲۷۱۵ ۹۱۱۰ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه
   ۵۷۶۲ ۳۲۷۱۵ ۹۱۱۰ منطقه ۱ دختر شيراز روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
   ۵۴۶۶ ۳۲۷۴۹ ۹۱۲۰ منطقه ۱ دختر مشهد حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
   ۵۴۵۴ ۳۲۷۴۹ ۹۱۲۰ منطقه ۱ دختر شيراز اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس
   ۵۵۷۳ ۳۲۷۴۹ ۹۱۲۰ منطقه ۱ دختر شيراز پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
   ۵۲۸۴ ۳۲۷۸۳ ۹۱۲۶ منطقه ۱ پسر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
   ۵۸۰۹ ۳۲۷۸۳ ۹۱۲۶ منطقه ۱ دختر تهران زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه
   ۵۵۶۲ ۳۲۸۱۱ ۹۱۳۴ منطقه ۱ دختر بوشهر زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه
   ۶۰۵۵ ۳۲۸۳۹ ۹۱۴۳ منطقه ۱ دختر تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه
   ۵۵۲۹ ۳۲۹۰۲ ۹۱۵۹ منطقه ۱ دختر شيراز روانشناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه
   ۵۹۸۴ ۳۲۹۳۳ ۹۱۶۵ منطقه ۱ دختر تهران هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۸۳۸ ۳۲۹۹۰ ۹۱۸۲ منطقه ۱ پسر شيراز پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
   ۵۴۹۴ ۳۲۹۹۰ ۹۱۸۲ منطقه ۱ پسر اصفهان مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه
   ۵۱۹۶ ۳۲۹۹۰ ۹۱۸۲ منطقه ۱ دختر شيراز پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
   ۵۱۴۳ ۳۳۰۱۹ ۹۱۹۱ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسي | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي
   ۵۹۴۷ ۳۳۰۱۹ ۹۱۹۱ منطقه ۱ دختر تهران اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران
   ۶۲۶۴ ۳۳۱۸۲ ۹۲۳۷ منطقه ۱ دختر تهران شيمي محض | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران
   ۴۹۸۴ ۳۳۲۱۷ ۹۲۴۵ منطقه ۱ دختر تبريز پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم
   ۵۳۲۸ ۳۳۲۱۷ ۹۲۴۵ منطقه ۱ پسر شيراز مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
   ۵۴۵۹ ۳۳۲۵۳ ۹۲۵۵ منطقه ۱ دختر شيراز مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
   ۵۹۳۳ ۳۳۲۵۳ ۹۲۵۵ منطقه ۱ پسر تهران پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
   ۵۳۹۵ ۳۳۲۸۴ ۹۲۶۳ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه
   ۵۴۷۳ ۳۳۳۰۷ ۹۲۶۸ منطقه ۱ پسر مشهد علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم
   ۵۲۲۶ ۳۳۳۵۷ ۹۲۸۳ منطقه ۱ پسر تهرانسر هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
   ۵۵۴۲ ۳۳۴۴۶ ۹۳۰۰ منطقه ۱ دختر تبريز مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
   ۵۰۴۵ ۳۳۵۵۷ ۹۳۲۹ منطقه ۱ دختر تبريز فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
   ۵۷۰۲ ۳۳۵۸۳ ۹۳۳۵ منطقه ۱ دختر اصفهان اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
   ۵۵۰۴ ۳۳۶۱۳ ۹۳۴۲ منطقه ۱ پسر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۸۰۵ ۳۳۶۷۹ ۹۳۵۷ منطقه ۱ پسر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
   ۵۱۰۶ ۳۳۷۴۶ ۹۳۶۹ منطقه ۱ پسر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
   ۵۵۰۷ ۳۳۷۸۵ ۹۳۸۲ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
   ۵۵۹۳ ۳۳۷۸۵ ۹۳۸۲ منطقه ۱ دختر تهران مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان
   ۵۸۵۰ ۳۳۸۴۸ ۹۳۹۹ منطقه ۱ پسر تهران مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي
   ۵۸۱۹ ۳۳۹۱۳ ۹۴۱۰ منطقه ۱ پسر مشهد بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
   ۵۵۱۶ ۳۳۹۴۹ ۹۴۱۹ منطقه ۱ پسر مشهد زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه
   ۵۹۸۸ ۳۳۹۸۳ ۹۴۳۰ منطقه ۱ دختر تهران پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۹۹۲ ۳۴۰۱۷ ۹۴۴۳ منطقه ۱ دختر تهران مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي
   ۵۳۸۳ ۳۴۰۱۷ ۹۴۴۳ منطقه ۱ پسر مشهد زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
   ۵۳۷۰ ۳۴۱۱۰ ۹۴۶۸ منطقه ۱ پسر تهران زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي
   ۵۴۷۲ ۳۴۱۱۰ ۹۴۶۸ منطقه ۱ دختر تهران مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي
   ۵۷۳۶ ۳۴۱۴۱ ۹۴۷۵ منطقه ۱ دختر تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
   ۵۷۵۵ ۳۴۱۷۶ ۹۴۸۵ منطقه ۱ دختر شيراز فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
   ۵۸۱۶ ۳۴۱۷۶ ۹۴۸۵ منطقه ۱ پسر تهران پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
   ۵۷۹۸ ۳۴۲۴۸ ۹۵۰۵ منطقه ۱ دختر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه
   ۵۴۶۳ ۳۴۲۴۸ ۹۵۰۵ منطقه ۱ دختر تبريز اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي
   ۵۳۳۰ ۳۴۲۴۸ ۹۵۰۵ منطقه ۱ دختر مشهد روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
   ۵۴۴۴ ۳۴۲۷۸ ۹۵۱۵ منطقه ۱ پسر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۵۰۷ ۳۴۲۷۸ ۹۵۱۵ منطقه ۱ دختر مشهد مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم
   ۵۴۸۸ ۳۴۴۲۳ ۹۵۵۰ منطقه ۱ دختر تهران اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
   ۵۳۵۸ ۳۴۴۲۳ ۹۵۵۰ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
   ۵۱۴۲ ۳۴۵۱۵ ۹۵۷۵ منطقه ۱ دختر تهران شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
   ۵۲۲۳ ۳۴۵۱۵ ۹۵۷۵ منطقه ۱ پسر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
   ۵۹۱۴ ۳۴۵۵۰ ۹۵۸۴ منطقه ۱ دختر تبريز روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه
   ۵۶۱۷ ۳۴۵۸۱ ۹۵۹۱ منطقه ۱ دختر تبريز روانشناسي | دانشگاه مراغه | روزانه
   ۶۵۳۱ ۳۴۵۸۱ ۹۵۹۱ منطقه ۱ دختر تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه
   ۵۵۷۴ ۳۴۶۱۶ ۹۵۹۷ منطقه ۱ دختر مشهد هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
   ۵۴۷۲ ۳۴۶۵۷ ۹۶۰۵ منطقه ۱ دختر تهران شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
   ۵۶۹۱ ۳۴۶۵۷ ۹۶۰۵ منطقه ۱ دختر تبريز روانشناسي | دانشگاه اروميه | روزانه
   ۵۴۶۳ ۳۴۶۹۳ ۹۶۱۴ منطقه ۱ دختر تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
   ۵۴۵۲ ۳۴۸۸۶ ۹۶۵۷ منطقه ۱ دختر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم
   ۵۷۸۰ ۳۴۸۸۶ ۹۶۵۷ منطقه ۱ پسر تهران مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي
   ۵۸۳۶ ۳۴۸۸۶ ۹۶۵۷ منطقه ۱ پسر شيراز پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
   ۵۶۱۰ ۳۵۰۲۴ ۹۶۸۷ منطقه ۱ دختر شيراز مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه
   ۵۳۰۱ ۳۵۰۸۶ ۹۶۹۸ منطقه ۱ دختر مشهد مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
   ۵۷۶۳ ۳۵۱۱۷ ۹۷۰۵ منطقه ۱ پسر تهران روانشناسي | دانشگاه سمنان | روزانه
   ۵۰۴۱ ۳۵۱۵۰ ۹۷۱۴ منطقه ۱ دختر شيراز اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس
   ۵۴۷۰ ۳۵۱۸۱ ۹۷۱۹ منطقه ۱ دختر مشهد روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه
   ۵۸۱۲ ۳۵۲۱۳ ۹۷۳۰ منطقه ۱ دختر شيراز اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
   ۵۵۷۲ ۳۵۲۷۹ ۹۷۵۰ منطقه ۱ پسر مشهد پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول
   ۵۳۲۴ ۳۵۳۳۲ ۹۷۶۴ منطقه ۱ دختر تهران حسابداري | دانشگاه قم | روزانه
   ۵۶۶۵ ۳۵۳۶۳ ۹۷۷۱ منطقه ۱ دختر مشهد اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
   ۵۳۶۷ ۳۵۳۹۴ ۹۷۷۸ منطقه ۱ پسر مشهد علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم
   ۵۶۰۶ ۳۵۴۲۲ ۹۷۸۴ منطقه ۱ دختر تهران مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران
   ۴۸۹۹ ۳۵۴۵۰ ۹۷۹۲ منطقه ۱ دختر تبريز پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد
   ۴۹۰۶ ۳۵۴۵۰ ۹۷۹۲ منطقه ۱ دختر تبريز زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
   ۵۴۷۳ ۳۵۵۱۹ ۹۸۰۹ منطقه ۱ دختر تهران مديريت صنعتي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي
   ۵۸۵۸ ۳۵۵۱۹ ۹۸۰۹ منطقه ۱ دختر تهران زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
   ۷۰۰۵ ۳۵۵۱۹ ۹۸۰۹ منطقه ۱ پسر شيراز علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه
   ۵۴۱۹ ۳۵۵۵۶ ۹۸۱۷ منطقه ۱ پسر اصفهان اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
   ۵۵۱۴ ۳۵۵۵۶ ۹۸۱۷ منطقه ۱ پسر تبريز علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
   ۵۳۳۶ ۳۵۵۹۰ ۹۸۲۴ منطقه ۱ دختر تبريز فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
   ۵۰۶۵ ۳۵۶۵۳ ۹۸۴۱ منطقه ۱ دختر اصفهان اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان
   ۵۴۸۴ ۳۵۶۵۳ ۹۸۴۱ منطقه ۱ دختر شيراز مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
   ۵۶۵۴ ۳۵۶۹۱ ۹۸۵۳ منطقه ۱ دختر اصفهان هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
   ۵۵۹۱ ۳۵۷۵۷ ۹۸۷۲ منطقه ۱ دختر كليبر اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي
   ۵۵۶۲ ۳۵۷۸۲ ۹۸۷۸ منطقه ۱ پسر شيراز پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان
   ۶۲۱۷ ۳۵۷۸۲ ۹۸۷۸ منطقه ۱ دختر تبريز بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
   ۵۸۰۰ ۳۵۸۰۹ ۹۸۸۴ منطقه ۱ پسر اصفهان پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد
   ۵۶۷۴ ۳۵۸۴۰ ۹۸۹۱ منطقه ۱ دختر تهران مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
   ۵۸۵۸ ۳۵۸۷۰ ۹۹۰۱ منطقه ۱ دختر شيراز شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه
   ۵۹۲۱ ۳۵۸۷۰ ۹۹۰۱ منطقه ۱ دختر تهران شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
   ۵۶۰۹ ۳۵۸۹۷ ۹۹۱۰ منطقه ۱ دختر مشهد شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
   ۵۳۴۶ ۳۵۸۹۷ ۹۹۱۰ منطقه ۱ پسر شيراز روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي
   ۶۴۲۷ ۳۵۹۶۱ ۹۹۲۴ منطقه ۱ پسر تهران حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه
   ۵۹۶۴ ۳۵۹۹۲ ۹۹۳۶ منطقه ۱ دختر مشهد هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
   ۵۱۷۴ ۳۵۹۹۲ ۹۹۳۶ منطقه ۱ دختر مشهد مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
   ۵۵۸۱ ۳۵۹۹۲ ۹۹۳۶ منطقه ۱ دختر مشهد زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
   ۵۵۰۳ ۳۵۹۹۲ ۹۹۳۶ منطقه ۱ پسر شيراز حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه
   ۵۷۹۸ ۳۶۰۲۷ ۹۹۵۰ منطقه ۱ دختر مشهد روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه
   ۵۶۹۴ ۳۶۰۶۲ ۹۹۶۱ منطقه ۱ دختر تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي
   ۵۰۳۰ ۳۶۰۹۸ ۹۹۷۲ منطقه ۱ پسر تبريز اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي
   ۵۵۹۹ ۳۶۱۳۴ ۹۹۸۲ منطقه ۱ پسر مشهد هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه
   ۵۶۵۱ ۳۶۱۳۴ ۹۹۸۲ منطقه ۱ دختر مشهد زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
   ۶۰۴۷ ۳۶۱۳۴ ۹۹۸۲ منطقه ۱ پسر تبريز اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
   ۵۶۱۷ ۳۶۲۶۲ ۱۰۰۱۷ منطقه ۱ پسر مشهد اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
   ۵۳۶۹ ۳۶۳۳۵ ۱۰۰۳۵ منطقه ۱ دختر شيراز هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
   ۵۹۳۸ ۳۶۳۷۳ ۱۰۰۴۳ منطقه ۱ دختر مشهد مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
   ۶۰۸۷ ۳۶۴۱۴ ۱۰۰۵۱ منطقه ۱ پسر شيراز مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه
   ۶۲۰۴ ۳۶۴۸۵ ۱۰۰۶۸ منطقه ۱ پسر شيراز اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
   ۵۷۴۱ ۳۶۴۸۵ ۱۰۰۶۸ منطقه ۱ دختر شيراز زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه
   ۵۲۶۲ ۳۶۴۸۵ ۱۰۰۶۸ منطقه ۱ پسر مشهد هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
   ۵۵۵۱ ۳۶۴۸۵ ۱۰۰۶۸ منطقه ۱ دختر تهران زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه
   ۵۱۷۲ ۳۶۵۱۴ ۱۰۰۷۷ منطقه ۱ دختر مشهد روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي
   ۵۳۳۹ ۳۶۵۱۴ ۱۰۰۷۷ منطقه ۱ پسر مشهد حسابداري | دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور
   ۵۶۸۹ ۳۶۵۴۰ ۱۰۰۸۴ منطقه ۱ دختر اصفهان مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

   پاسخ
 2. 3

  محمد

  سلام شهریه ظرفیت مازاد فوریت های پزشکی چقدره؟

  پاسخ
  1. 3.1

   مصطفی احمدی اقبال

   در دفترچه راهنمای ثبت نام مبالغ نوشته شده

   پاسخ
 3. 2

  ناشناس

  سلام میشه بگین با رتبه ۸۰۰۰۰ چه چیزی می توان قبول شد

  پاسخ
  1. 2.1

   مصطفی احمدی اقبال

   سلام
   غیر از رشته های پیراپزشکی ۸۵ درصد رشته ها رو میشه قبول شد

   پاسخ
 4. 1

  آیدا

  سلام میشه بگین برای قبولی در دندانپزشکی چه قدر ترازمون باشه

  پاسخ
  1. 1.1

   مصطفی احمدی اقبال

   سلام تراز کنکور برای پذیرفته شدن در سه رشته اصلی تجربی در کنکور سراسری باید بالای ۱۰ هزار باشد. برای دانشگاه آزاد نیز باید بالای ۹ هزار باشد. البته این تراز با تراز آزمون های مختلف مثل قلم چی، گاج و … متفاوت است.

   پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.