پورتال جامع آموزش زیست شناسی دبیرستان

آموزش زیست شناسی در فضای مجازی

newبا ما حرفه ای تدریس کنید new

پاورپوینت های علوم تجربی سال نهم

پاورپوینت های علوم تجربی سال هشتم

پاورپوینت های علوم تجربی سال هفتم

پاورپوینت های زیست شناسی چهارم دبیرستان

پاورپوینت های زیست شناسی و آزمایشگاه 1

پاورپوینت های زیست شناسی و آزمایشگاه 2

newبا ما حرفه ای مطالعه کنید new

بانک 5000 تست طبقه بندی شده کنکور با پاسخ نامه تشریحی

جزوه کنکوری و ترکیبی زیست شناسی و آزمایشگاه 1

جزوه کنکوری عربی 2

جزوه کنکوری عربی 3

جزوه عربی جامع کنکور(کامل)

تاثیر سهمیه ها در کنکور

تمام آنچه درباره سهمیه‎های کنکور باید بدانید

آیا می دانید همه داوطلبین کنکور، حداقل یک سهمیه دارند

آیا می دانید سهمیه شما در کنکور چیست و چه تاثیری در رتبه شما دارد؟

کنکور

تا کنون مطالب زیادی در مورد سهمیه ها در کنکور شنیده اید.  شاید ندانید که همه داوطلبین کنکور جزء یکی از سهمیه ها قرار می گیرند. شاید برای شما هم لازم باشد بدانید که شما جزء کدام سهمیه ها هستید. با خواندن این مطلب می توانید با سهمیه های کنکور آشنا شوید و تاثیر هر یک از سهمیه ها را در کنکور بدانید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

آشنایی با تاریخچه سهمیه بندی در کنکور

معرفی سهمیه های کنکور

سهمیه مناطق سه گانه

سهمیه شاهد

سهمیه بهیاران و آموزگاران

سهمیه استان های محروم

و ...

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخچه اعمال سهمیه بندی در پذیرش دانشجو برای رفع محرومیتها به سالهای دور برمی گردد؛ به عنوان نمونه در سال 1348 دانشگاههای شهرستانها تا حدود 50 درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می کردند.

در سال 1361 داوطلبان به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه ای و داوطلبان نهادها تقسیم می شدند. داوطلبان آزاد، شامل کسانی میشد که دیپلم خود را از استان تهران یا یکی از شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.

داوطلبان منطقه ای نیز شامل افرادی که جزو منطقه آزاد نبودند میشد؛ البته این داوطلبان درصورت تمایل میتوانستند از سهمیه آزاد استفاده کنند. سهمیه هریک از این گروهها حدوداً معادل یک سوم کل ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بود.

بخشهای کشور از سال 1363 به پنج منطقه در قالب سهمیه مناطق تقسیم بندی شده (با وقوع جنگ تحمیلی و تبعات ناشی از آن، سهمیه هایی مانند خانواده شهداء، رزمندگان و شاهد (فرزندان شهدا) نیز اضافه شد) و این روند تا سال 1367 ادامه داشت و از سال 1368 به بعد، سهمیه مناطق به سه منطقه تقلیل یافت.

ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﻨﺪرج در دفترچه کنکور شود. 

ﺳﻬمیه ﻣﻨﺎﻃﻖ:

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺟﺰو ﻳﻜﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ 1و 2 و 3 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ شوند. داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﻨﺪ 16 ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری می کرد. 

ﺗﺒﺼﺮه1 - ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ، ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و دو ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ( ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻳﺎ ﻛﺎر و داﻧﺶ) ﺟﺰو ﻳﻜﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ 1، 2 و یا 3 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻫﺎی ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻜﺪه ﻫﺎی فنی و ﺣﺮﻓﻪ ای وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛـﻪ دوره ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ، در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل 1393 ﺑﺮ اﺳﺎس بخش ﻣﺤﻞ اﺧﺬ مدرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧـﺮ دوره دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن و ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳـﺘﺎن (ﺳﺎل اول، دوم و ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن)، ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ کرده اند جزو ﻳﻜﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ 1، 2 و یا 3 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ:

دارندگان شرایط ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟﻒ» ﺗﺎ «د» می توانند ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ باشند. 

اﻟﻒ) رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اساس آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ 1359/6/31 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1367/6/31 ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ (6) ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ. 

ب) ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 ﺗﺎ 69 درصد، ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان 50 درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ، آزادﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻣﻔﻘﻮدﻳﻦ و اﺳﺮا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان 70 درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا (ﺧﻮاﻫﺮ، ﺑﺮادر، ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻬﻴﺪ)

ج) ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 ﺗﺎ 49 درﺻﺪ بر اساس آیین نامه اجرایی 

د) آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎدر ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ از ﺗـﺎرﻳﺦ 1359/6/31 ﺗﺎ 1367/6/31 ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺎه ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ 9 ﻣﺎه ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 

ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻣﻮزﮔﺎران :

افراد شامل این سهمیه آﻣﻮزﮔﺎران دﻳﭙﻠﻤﻪ رﺳﻤﻲ (ﻗﻄﻌﻲ ـ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) و ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﻴﻴﻦ کرده، ﺧﺪﻣﺖ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، هستند. 

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸـﺎوره ﺑـﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻣﻮزﮔﺎران، ﺑﻮرسیه وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش نیستند. 

ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻬﻴﺎران:

ﺑﻬﻴﺎران دارﻧﺪه دﻳﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﻳﻢ و ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ (ﻛﺎروداﻧﺶ) ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮور ش ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻬﻴﺎری اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از این سهمیه در کنکور سراسری برای ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری استفاده کنند. 

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ برنامه ریزی علوم پزشکی در سال 92 سهمیه وﻳﮋه ﺑﻬﻴﺎران ﺑﺮای ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5 درصد ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای دوره روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮفته است. 

در مورد سهمیه ها بیشتر بدانید

بر اساس مصوبات مراجع ذیصلاح، هر یک از داوطلبان در آزمون سراسری دارای سهمیه مشخصی هسـتند. این سهمیه بر اساس اطلاعاتی که داوطلبان در فرم تقاضانامه ثبت نامی تکمیل کرده اند، در کارنامـه اولیه آنان درج خواهد شد (اطلاعات ارسالی داوطلبان در تقاضانامه در زمان قبولی توسـط دانشـگاه محـل قبـولی کنترل می شود).

میزان ظرفیت اختصاص یافته به سهمیه ها بر اساس نسبت شرکت کنندگان سهمیه بندی مناطق است. این سهمیه شامل سهمیه مناطق (منطقه یک، دو و سه) خانواده شهداء، ایثارگران و رزمندگان است.

سهمیه مناطق

در تقسیمات کشوری که توسط وزارت کشور تعیین شده است، کشور دارای استان، شهر ، بخش و زیـربخش یا دهستان است. داوطلبان باید توجه داشته باشند که بخش محل تحصـیل سه سال آخر متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم و بخش اخذ مدرک پیش دانشگاهی و دو سال آخر متوسطه برای داوطلبان نظـام ترمـی واحدی یا سالی - واحدی در اختصاص سهمیه نهایی آنان تعیین کننده است.

داوطلبانی که در بند 16 فرم ثبت نامی خود در آزمون سراسری، سهمیه ثبـت نامی مناطق را انتخـاب کرده اند، بر اساس سه سال آخر بخش محل تحصیل دارای سهمیه نهایی منطقه یک، دو یا سه خواهند شد.

 

تذکر 1 : در صورتی که بخشهای محل تحصیلی سه سال آخر متوسطه داوطلبان از سهمیة مناطق متفاوت باشد، سهمیه داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی بخش مرفه تر (حتی یک سال از سه سال) تعیین می شود.

مثال: اگر داوطلبی سه سال آخر بخش محل تحصیل خود را در بخشهای زیر گذرانده باشـد، سهمیه نهایی این داوطلب منطقه یک خواهد شد:

نکته 2 : فارغ التحصیلان کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای، بر اساس بخش محـل تحصـیل سال اول، دوم و سوم هنرستان، دارای یکی از سهمیه های منطقه یک، دو یا سه خواهند بود.

نکته 3 : داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده اند، جزو منطقه سه محسـوب می شوند.

نکته 6: کلیه داوطلبان معلول (نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلولان جسمی حرکتی) جزو سهمیه منطقه سه محسوب می شوند.

سهمیه های ایثارگران و رزمندگان

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می گیرد.

ایثارگران: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی 25 درصد به بالا، جزو سهمیه ایثارگران محسوب می شوند و تـابع ضـوابط مربوط بـه سهمیه ایثارگران هستند. ظرفیت اختصاصی برای این دسته از داوطلبان 20 درصد از ظرفیت هر کدرشـته محـل است و حدنصاب نمره این داوطلبان 80 درصد نمره گزینش آزاد برای تمامی رشته های تحت پوشـش وزارت بهداشت (رشته هایی که در دانشگاههای علوم پزشکی ارائه می شوند) و 70درصد نمره گزینش آزاد برای سایر رشته هاست. 

رزمندگان: رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند. حدنصاب نمره برای این داوطلبان 75 درصد نمره گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر است.

خانواده شهدا: پدر، مادر، خواهر و برادر شهید جزو سهمیه خانواده شهدا محسوب می شوند و تابع ضـوابط مربوط به سهمیه خانواده شهدا هستند.

داوطلبان مشمول سهمیه رزمندگان سپاه پاسداران و وزارت جهاد کشاورزی از سـال 1368 به بعد و داوطلبان مشمول سهمیه های رزمندگان و ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 1376 به بعد، فقط یکبار می توانند با استفاده از سهمیه مربوط در رشته های تحصیلی دوره روزانه پذیرفته شوند. این داوطلبان مجاز به استفاده مجدد از سهمیه نیستند.

داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در دوره های نوبت دوم (شـبانه)، پیام نور، غیرانتفـاعی، نیمه حضوری، مجازی و پردیس های خودگردان آزمون سراسری پذیرفته شوند، در صـورت انصراف از قبولی اولیه، منحصراً یک بار دیگر مجاز به استفاده از سهمیه مذکور خواهند بود.

گزینش آزاد: در کلیه کد رشته محل ها، انتخاب کنندگان بدون توجه به سهمیه و گزینش بـومی، صرفاً براساس نمره مرتب شده و نمره آخرین نفر پذیرفته شده هرکد رشته محل که صرفاً براساس ظرفیت آن کد رشته محل تعیین می شود، نمره گزینش آزاد نامیده می شود.

نکات مهمی که باید داوطلبان به آن دقت کنند

نکته 1: سهمیه های منطقه یک، دو، سه و خانواده شهداء در کد رشته محل هایی که داوطلب، بومی آن کدرشته هاست اعمال می شود؛ در واقع داوطلب دارای سهمیه منطقه سه اگر در کدرشته ای بومی محسوب نشود، در قسمت آزاد گزینش خواهد شد و در سهمیه منطقه سه گزینش نمی شود . برای روشن تر شدن مطلب، به این مثال توجه کنید:

فرض کنید که داوطلبی، بومی استان یزد بوده و دارای سهمیه منطقه سه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است. چنانچه این داوطلب متقاضی رشته مهندسی معماری در دانشگاههای یزد، اصفهان یا چهارمحال- بختیاری باشد، با توجه به اینکه نوع گزینش بومی رشته مذکور ناحیه ای است، بومی این استانها محسـوب می شود و در بین داوطلبان هم سهمیه خود یعنی منطقه سه گزینش خواهد شد ؛ اما اگر این داوطلب، متقاضی رشته مهندسی معماری دانشگاه تهران یا زنجان یا زاهدان باشد، از آنجا که بومی (هم ناحیه ای) این استانها نیست، در سهمیه آزاد به رقابت با سایر داوطلبان خواهد پرداخت .

نکته 2 : با توجه به اجرای قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، مصوب مجلس شورای اسـلامی، از آزمون سراسری سال 1393 سهمیه شاهد به سهمیه ایثارگران تغییر یافته است.

نکته 3: کلیه داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگر و رزمنده، فقط یکبار می توانند با استفاده از سـهمیه مـورد نظر در رشته های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری پذیرفته شوند (برای داوطلبان ایثارگر از سال 76 به بعد و رزمنده از سال 68 به بعد) و حتی در صورتی که در رشته قبولی ثبت نام کرده یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت. همچنین این دسته از داوطلبان، در صـورت پذیرفته شدن (سال 1387 و قبل آن) در دوره هایی به غیر از دوره روزانه (شبانه، پیام نور، غیرانتفـاعی، نیمه حضوری و مجازی) در صورت انصراف از رشته قبولی می تواننـد مجدداً فقـط یـک بار دیگـر در آزمـون سراسری از سهمیه استفاده کنند.

سایر سهمیه ها(تسهیلات)

سهمیه مناطق محروم

40 درصد ظرفیت هر یک از کد رشته های دوره روزانه 9 استان محروم شامل استان های (ایـلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویـه و بویراحمـد، لرسـتان، هرمزگان) به داوطلبان بومی خود این استان ها اختصاص دارد.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تأمین نیروی متخصـص اسـتان هـای ایـلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان،کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمـد، لرسـتان و هرمزگان در رشته های مورد نیاز برحسب نظر استانداری های این استانها و بـه تعـداد 500 نفر به نسبت شانس قبولی هر یک از استانها در دانشگاهها تقسیم می شوند.

سهمیه داوطلبان شهرستانهای جنوب استان کرمان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان) و بخش بشاگرد در استان هرمزگان

بر اساس مصوبه شصتمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری، داوطلبان بومی شهرستانهای مذکور که سه سال آخر تحصیلات دوره متوسطه آنان (سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی) در این شهرستانها یا یکی از بخشهای تابع آن بوده است، می توانند کدرشته های اختصاصی این شهرستانها را از بخـش های مربوط در این دفترچه انتخاب کنند.

در صورت پذیرفته شدن در این کدرشته ها، داوطلبان باید گواهی مربوط را در زمان ثبت نام به موسسه هایی که در آن قبول شده اند، ارائه کنند، در غیر این صورت، قبولی آنها لغو می شود. پذیرفته شدگان مشمول تسهیلات این طرح باید متعهد شوند که به مدت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود خدمت کنند.

سهمیه داوطلبان زلزله زده شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس استان آذربایجان شرقی

بنا بر مصوبه 732 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 20 فروردین ماه 92 داوطلبان بومی(اقامت یا یکی از سه سال آخر تحصیل) کلیه بخشهای شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس می توانند از سهمیه اختصاصی به خود (در قسمت ظرفیت های اختصاصی به مناطق محروم) استفاده کنند.

سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی

در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اختصاص سهمیه برای داوطلبان شهرستان ابوموسی در آزمون سراسری، پذیرش داوطلبان بومی ابوموسی در دانشگاه هرمزگان، همانند شرایط پذیرش رزمندگان است (سهمیه 40 درصدی ظرفیت با اعمال 75 درصد حدنصاب گزینش آزاد).

تبصره1- سکونت مستمر داوطلب به مدت سه سال در شهرستان ابوموسی ملاک بومی بودن است.

تبصره2- چنانچه داوطلبان واجد شرایط حدنصاب لازم را در رشته های دانشگاه هرمزگان کسب نکنند در دانشگاه پیام نور ابوموسی جایابی و معرفی می شوند.

سهمیه بهیاران

مطابق ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شماره 1، دارندگان دیپلم بهیاری مورد تأیید آمـوزش و پرورش که بند 24 تقاضانامه ثبت نامی را علامتگذاری کرده اند، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شـده باشـند، در صورت انتخاب کدرشته های پرستاری با نمره کل زیرگروه یک گروه آزمایشی علوم تجربـی که رشـته پرستاری در این زیرگروه قرار دارد و احتساب با تأثیر مثبت نمره درس تخصصی بهیاری با ضریب 4 گزینش خواهند شد. ضمناً گزینش این گونه داوطلبان برای سایر رشـته ها با نمره کل بدون احتساب دروس تخصصی بهیاری خواهد بود.

سهمیه آموزگاران

حدود 80 درصد از ظرفیت رشته راهنمایی و مشاوره به سهمیه آموزگاران وزارت آموزش و پرورش اختصـاص می یابد. 

تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه های مختلف

پذیرفته شدگان دارای سهمیه نهایی منطقه یک، ایثارگر و رزمنده در صورت پذیرفته شدن یک برابـر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

پذیرفته شدگان دارای سهمیه نهایی منطقه دو یا سه، در صورت پذیرفته شدن دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

تبصره 1: میزان تعهد خدمت سهمیه مناطق، فقط برای پذیرفته شدگان دوره روزانه است و پذیرفتـه شدگان سایر دوره ها شامل تعهد خدمت نخواهند بود. 

تبصره 2: پذیرفته شدگان دارای سهمیه نهایی منطقه دو یا سه، در صورتی که حداقل سهمیه منطقه یک یا سهمیه آزاد را در کدرشته محل قبولی کسب کنند به تشخیص دانشگاه یک برابـر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

تبصره 3: تعهدات پذیرفته شدگان کد رشته های خاص (به عنوان نمونه مخصوص داوطلبان استان یا شهر خاص، بورسیه ها یا مناطق محروم) بر اسا قراردادهای منعقد شده بین نهادهای مربوط صورت می پذیرد و مشمول موارد فوق نیست. 

برگرفته شده از:

پرتال جامع آموزش زیست شناسی

خبرگزاری مهر

قلم چی

اگر این مطلب برای شما مفید بود، با اشتراک آن در صفحات اجتماعی و یا فشردن دکمه گوگل پلاس (g+1) از ما حمایت کنید. همچنین اگر مایلید از ارسال مطلب جدید در وبلاگ مطلع شوید، ایمیل خود را در بخش عضویت وبلاگ وارد کنید.

تاثیر سهمیه ها در کنکور

سهمیه در کنکور

سهمیه کنکور ایثارگران

سهمیه کنکور شاهد

۹۴/۰۲/۱۳
۴۴۶۶۸نفر

biology86

نظرات (۳۷)

سلام وقت بخیر  من پدرم سابقه حضور در جبهه دارند و  پاسدار هستند آیا میتونم از سهمیه رزمنده گان استفاده کنم؟
۴ اسفند ۹۵، ۲۰:۰۹
مدیر سایت:
خیر 
سهمیه رزمنده تنها برای خودشان است نه خانواده
سلام من پدر بزرگم دو ماه جبهه داره ولی الان در قید حیات نیست ایا از سهمیه رزمندگان میشه تو کنکور استفاذه کرد یا نه
۲۹ آبان ۹۵، ۲۱:۳۱
مدیر سایت:
سلام خیر
سلام من دوم دبیرستان رو منطقه 2 و الآن سومم رو منطقه3 میخونم با فرض اینکه سال چهارم هم همین دبیرستان باشم آیا بختی برا منطقه 3 بودنم وجود داره؟ ک خدا کنه بشم
۲۴ آبان ۹۵، ۲۱:۴۸
مدیر سایت:
خیر همان منطقه 2 حساب خواهد شد
سلام خسته نباشید من چهار سال دبیرستانمو در مدرسه دولتی شاهین شهر خوندم البته سال اول دبیرستانمو  یه مدرسه هییت امنایی درشاهین شهر خوند م من منطقه چند محسوب میشم ؟
۲۲ آبان ۹۵، ۲۲:۵۸
مدیر سایت:
همون شاهین شهر
باید در دفترچه بگردید که شاهین شهر چه منطقه ای محسوب می شود
سلام خسته نباشید من شهرستان(منطقه سه) تا سوم دبیرستان درس خوندم و دیپلمم همون جا گرفتم الان پیش دانشگاهی تهرانم کدوم منطقه حساب میشم؟

۲۲ آبان ۹۵، ۲۱:۱۷
مدیر سایت:
سلام
منطقه 1
سلام من بعد اعلام نتایج کنکور 95 متوجه شدم سهمیه رزمندگان من رو هم شامل میشه الان من باید چیکار کنم تو ثبت نام مناطق زدم الان میشه تغییر داد؟ تورو خدا زود جواب بدین
۲۴ مرداد ۹۵، ۱۲:۱۷
مدیر سایت:
با سازمان سنجش در ارتباط باشید
یاسمن قاسمی
سلام سال اول تاسوم دبیرستان رادر منطقه 2درس خواندم اگر پیش دانشگاهی را در زادگاهم که منطقه 3 هست بخوانم ،سهمیه من کدام منطقه میشود 
۳۱ تیر ۹۵، ۱۷:۳۹
مدیر سایت:
منطقه 2
سلام  ببخشید میخواستم بپرسم رتبه ی 15000 منطقه1 ،در سهمیه ی 25% جانبازی تقریبا چه رتبه ای میشه
۲۵ تیر ۹۵، ۱۶:۵۱
مدیر سایت:
با سلام
دوست عزیز در تدارک هستیم تا بوسیله نرم افزار بر اساس رتبه مورد نظر شما رشته و دانشگاه قبولی داوطلبان سالهای گذشته و بالعکس را برای شما رائه نماییم.ان شا الله تا چند روز آینده جهت استفاده دوستان بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

و یه سوال دیگه با رتبه ی حدود 90 منظقه 3 میشه دانشگاه شریف یا امیر کبیر قبول شد؟؟
۲۵ تیر ۹۵، ۱۷:۲۶
مدیر سایت:
با سلام
دوست عزیز در تدارک هستیم تا بوسیله نرم افزار بر اساس رتبه مورد نظر شما رشته و دانشگاه قبولی داوطلبان سالهای گذشته و بالعکس را برای شما رائه نماییم.ان شا الله تا چند روز آینده جهت استفاده دوستان بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
سلام من شنسدم اخبار اعلام کرده که کسایی که سه سال آخر تحصیلی رو توی مدارس شاهد درس بخونن پنجاه درصد توی کنکور سهمیه دارن...درسته؟!؟
۲۸ ارديبهشت ۹۵، ۲۱:۰۵
مدیر سایت:
خیر
سلام ببخشید تراز قلم چی من حدود 5000 هست معدلم هم 17 هست به نظرتون میتونم با سهمیه جانباز و ازادگی دندان پزشکی ازاد یا سراسری قبول شم؟؟
۱۴ ارديبهشت ۹۵، ۱۳:۵۶
مدیر سایت:
می توانید تا حدودی امیدوار باشید ولی باید بیشتر تلاش کنید
سلام.. ببخشید ایا به سمهیه 45درصدی ایثارگری میشه امید داشت؟چقد میتونه توو رتبه و انتخاب رشته تاثیر بزاره؟
۲۴ فروردين ۹۵، ۰۰:۵۰
مدیر سایت:
بله می تونید امیدوار باشید و تاثیر خوبی خواهد داشت
,سلام, بابای من 5ماه و5روز حضور در جبهه داره چطور میتون از سهمیه ایثارگری استفاده کنم راهی هست,
۹ آذر ۹۴، ۱۵:۱۰
مدیر سایت:
سلام
به بنیاد شهید مراجعه کنید و از آن ها بخواهید در مورد واجد شرایط بودن شما تحقیق کنند
خسته نباشید.کنکور 94 موقع انتخاب رشته یک لینک ثبت معدل توی سایت بود.داستانش چی هست!؟ یعنی میشه موقع انتخاب رشته داوطلب دیپلم جدید با معدل جدید ثبت کنه!؟؟؟؟
۸ آذر ۹۴، ۱۶:۳۷
مدیر سایت:
معمولا سازمان سنجش برای تغییر معدا ثبت شده چند نوبت وقت می زاره
سلام ببخشید میخواستم بدونم با تراز 5900 قلم چی،توی سهمیه ی ایثارگران حدودا رتبم چند میشه؟
۶ آذر ۹۴، ۲۰:۵۴
مدیر سایت:
مشخص نیست
ولی زیر 1000 سهمیه را در نظر داشته باشید
سلام من رتبه ی 1000تا 2000رو واسه خودم پیش بینی کردم با استفاده از سهمیه ی ایثار گران رتبه ام چند میشه،؟؟؟
۶ آذر ۹۴، ۱۱:۲۳
مدیر سایت:
کدام منطقه هستید
سلام معدلم 16. روزی میانگین 6 ساعت درس می خونم آیا قبول میشم؟

۵ آذر ۹۴، ۱۵:۳۷
مدیر سایت:
قبول خواهید شد ولی چه رشته ای؟ در ضمن موع خواندن و داشتن برنامه نیز تاثیر گذار است
سلام خسته نباشین.
ببخشیدمن سهمیه ایثارگرانودارم وامسال قراره کنکوربدم برای مثال رتبم 6000بیادباتاثیرسهمیه ایثارگری رتبم چندمیشه؟؟؟؟؟؟؟
۲ آذر ۹۴، ۰۷:۱۵
مدیر سایت:
شاید دو رو بر 1000 تا 2000
محمدرضا صفدری
سلام من پیش تجربیم با سهمیه ایثارگران 50% ومعدل کتبیم 13.5 بوده والان هم هنوز درسارو شروع نکردم بخونم ولی میخوام شروع کنم به نظر شما اگه شروع کنم میرسم وایا این سهمیه تاثیر بالایی دارد یا نه یعنی اینکه ایا پیرا پزشکی ویا دندانپزشکی ازاد وبین الملل قبول میشم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

خواهش میکنم زود جواب بدین
۲۹ آبان ۹۴، ۱۹:۲۹
مدیر سایت:
دیر شروع کردید ولی سهمیه شما این زمان را پر می کند در صورتی که با ساعات مطالعه بالا شروع کنید می توانید موفق شوید
سلام خسته نباشید.من امسال سال سومم تو شهر صفادشت ملارد هر سه سال تحصیل کردم و پدرم ایثارگرن سهمیه من چند میشه؟ممنون میشم راهنماییم کنید..
۷ آبان ۹۴، ۰۱:۲۹
مدیر سایت:
سهمیه ایثارگران را خواهید داشت
سلام،من دوسال اخر یه سال تهران بودم یه سال پرند که منطقه سه هست میشه ،به من پنجاه درصد منطقه سه تعلق بگیره؟
۱۹ مهر ۹۴، ۲۱:۲۱
مدیر سایت:
خیر شما منطقه 1 هستید
سلام لطفا راهنماییم کنید. من رتبه درسهمیه2693 شدم وترازم 6336 هست رشته تجربی منطقه2. خواهشا بگید چه رشته هایی در دانشگاه تهران یا شهید بهشتی احتمالش هست قبول شم.
۱۳ مرداد ۹۴، ۱۴:۵۹
مدیر سایت:
سلام خسته نباشید ایا میشه که هم سهمیه ایثارگران و هم سهمیه مناطق رو استفاده کنم؟ 
۱۱ مرداد ۹۴، ۱۵:۴۸
مدیر سایت:
خیر
سلام  من قیل از کنکور کدرهگیری ایثارگری روگرفتم وتوی فرم ثبت نام هم نوشتم اما توی کارنامه هیچ اسمی از سهمیه ایثارگرنیومده فقط نوشته رتبه با سهمیه رتیه بدون سهمیه ازرتبه ی 259000  به رتبه ی 116220 رسیده میخاستم  بدونم این سهمیه مربوط به منطقه دوهست یا ایثارگری?????? 
۸ مرداد ۹۴، ۱۶:۴۱
مدیر سایت:
لطفا کارنامه خود را برای ما ایمیل یا تلگرام کنید تا بررسی شود
mae_6677@yahoo.com
09370684518 تلگرام
محمدحسین کشمیری
سلام و عرض ادب
من ده هزار در سهمیه ایثارگران شدم در رشته تجربی.چند سوال داشتم:
اولا این رتبه در سهمیه ایثارگران برابر چه رتبه ای در منطقه یک است؟
دوما به چه رشته هایی تاپی در دانشگاه های دولتی ، آزاد و پردیس خودگرددان بین الملل امیدوار باشم؟
ممنون میشم سریع تر پاسخ بدین.
۷ مرداد ۹۴، ۱۳:۴۸
مدیر سایت:
رتبه مناسبی نیست و معادل سازی هم برای سهمیه ها روش مناسبی نیست
برای آزاد در رشته های پیراپزشکی می توانید امیدوار باشید
سلام آقای احمدی اقبال ، در انتخاب رشته مجازی سایت سنجش تغییرات مربوط به سهمیه ایثارگران مثل افزایش 5 درصدی و 70 درصذ نمره ی آخرین فرد قبولی و افزار تعداد ایثارگران لحاظ شده ؟ چون اصلا معلوم نیست . و دوم اینکه در همین انتخاب رشته منجازی سلیت سنجش این احتمال ها که زده مثلا خیلی کم و کم و متوسط و زیاد و خیلی زیاد یعنی پالرسال در همین احتمالات قبولی داشتیم ؟؟؟؟؟
۵ مرداد ۹۴، ۲۱:۵۹
مدیر سایت:
برای اعمال سهمیه ها با مسولین سازمان سنجش تماس بگیرید در مورد سوال دوم بله پارسال با این احتمالات قبولی داشته است
رتبه در سهمیه ایثار گرانم 3500
ذام چقد احتمال داره قبول شم؟
انتخاب رشته مجازی با شرایط پارسال (80 درصد نفر اخر)گفته احتمال قبول شدن دام کمه ولی 5 تا دام قبول شده بودن تو اون اماری ک بهم داد
امسال چن درصد امکان داره قبول بشم دام رو؟؟؟
شبانه و روزانه مهم نیست خیلی
آزاد پزشکیارو میتونم؟دام چطور؟؟
۵ مرداد ۹۴، ۱۲:۳۶
مدیر سایت:
پزشکی که خیر ولی برای دامپزشکی اندک امیدی هست

سلام

من با سهمیه ایثارگران رتبه ام 169 شده است و رتبه ی کشوری ام بدون اعمال سهمیه 9238 میباشد.میخواستم ببینم احتمال قبولی در رشته پزشکی کدام دانشگاه ها را دارم.و همین طور رتبه منطقه 3 من بدون در نظر گرفتن سهمیه شاهد حدودا چند می شود.

ممنون

۳ مرداد ۹۴، ۱۶:۱۰
مدیر سایت:
سلام
رتبه شما در منطقه 3 حدود 1500 تا 2000 خواهد بود. برای درخواست اول خود نیز باید به بخش زیر مراجعه نمایید
سلام با رتبه 1200 سهمیه شاهد منطقه 2 به چه رشته هایی  در ازاد باید امیدوار بود رشته تجربی
۳ مرداد ۹۴، ۱۶:۱۱
مدیر سایت:
سلام..میخواستم بدووووونم کسی که سال دوم دبیرستانه ومیره سوم روزی چند ساعت باید درس بخونه؟؟؟
ایا این درسته که میگن کنکور هرسال از سال قبل سخت تر میشه.البته من سال96 کنکور دارم....لطفابه هردو سوال خودتون پاسخ بدین...خواعش میکنم...
۳ مرداد ۹۴، ۱۶:۱۲
مدیر سایت:
سلام
شما برای موفقیت خود نیاز به برنامه ریزی دارید. با مشاورین ما تماس بگیرید
کنکور 3-4 سال اخیر تقریبا در یک سطح بوده است
سلام وقتتون بخیر
ببخشید رتبه کل در سهمیه من774 شده ؛می خواستم بدونم  آیا با این رتبه امکانش وجود دارد که من در دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق ) قبول بشم، با تشکر  .

۲ مرداد ۹۴، ۱۲:۳۲
مدیر سایت:
ببخشید من بلد نیستم عکس کارناممو براتون بفرستم اگ میشه اون اطلاعاتی ک ازکارنامه میخواستین و بگین بگم
۲ مرداد ۹۴، ۱۲:۳۸
مدیر سایت:
در چه مورد راهنمایی می خواستید؟
بی زحمت حتما بگین جایابی براایثارگران حذف شده یعنی چی؟
۱ مرداد ۹۴، ۰۱:۰۸
مدیر سایت:
بدین وسیله ایثارگرانی که در رشته محل های انتخابی مندرج در فرم انتخاب رشته های تحصیلی نتوانسته اند حد نصاب نمره علمی لازم را کسب کنند اما حداقل در یک کد رشته محل غیرانتخابی دوره های روزانه، شبانه و نیمه حضوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یا دانشگاه پیام نور، غیرانتفاعی و غیردولتی در آزمون سراسری  دارای حد نصاب نمره علمی لازم هستند، می توانند از این تسهیلاتی استفاده کنند.
معنی جایابی که حذف شده است

سلام
ببخشید من رتبم 464رشته ی تجربی منطقه3هس
البته یاسهمیه ی ایثارگران
قک میکنین بتونم رشته های پزشکی و دارو ودندان قبول شم؟؟؟

اخه میگن حذف جایابی هم هس
اصلن جایاب یعنی چی؟
۳۱ تیر ۹۴، ۲۱:۱۲
مدیر سایت:
بله می توانید به قبولی خود امیدوار باشید 
لطفا کارنامه خود را برای ما ایمیل نمایید
سلام 
خسته نباشین

ببخشید اینکه میگن  ازسال 92ب بعد تاثیر25درصدباتاثیر25درصدب بالا فرقی ندارع درستع؟
حالا این تاثیر تو رتبه فرق نمیکنه فقط توانتخاب رشتس؟
۲ مرداد ۹۴، ۱۲:۴۱
مدیر سایت:
مگه میشه!!
در رتبه تاثیر دارد
سلام میخواستم بدونم معدل 19.30 برای نهایی خوبه نمرات هر درسم بالای 18 هست
۲۲ خرداد ۹۴، ۲۰:۵۴
مدیر سایت:
بسیار عالی
ببخشید من خوب متوجه نشدم.الان یعنی این سهمیه مناطق محروم فقط وقتی به درد میخوره که بخوایم تو یکی از همین استانهایی ک شامل مناطق محروم میشه دانشگاه مون رو انتخاب کنیم؟؟؟؟؟یعنی اگه یه شهری رو ک شامل مناطق محروم نمیشه رو      واسه  دانشگاه انتخاب کنیم اون وقت دیگه  این سهمیه فایده ای برامون نداره ؟؟؟ درسته؟؟
۲۱ ارديبهشت ۹۴، ۱۷:۴۰
مدیر سایت:
سهمیه مناطق محروم برای افرادی مشخص بومی و در دانشگاهی مشخص است و بعد تحصیل موظف به فعالیت در همان مکان محروم به مدتی مشخص خواهید بود
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
توجه کنید که اگر سوالات شما به صورت خصوصی ارسال شود پاسخ داده نخواهد شد و نظرات خصوصی تنها جنبه اطلاع رسانی دارند
مطالب ما مفید بود؟

آموزش زیست شناسیکد امتیاز +1 در گوگل
آموزش زیست شناسی
کانال تلگرام سایت

مصطفی احمدی اقبال آموزش زیست شناسی در فضای مجازی 00989370684518 mae_6677[at]yahoo.com